بهترین تورها

تور فرانسه - ایتالیا
تور فرانسه - ایتالیا - اسپانیا
تور فرانسه - بلژیک - هلند - آلمان
تور سوئیس 7شب زوریخ
تور سوئیس - اسپانیا
تور سوئیس - لیختن اشتاین - آلمان - اتریش
تور ایتالیا
تور اسپانیا - پرتغال
تور مجارستان - اسلواکی - اتریش - آلمان - چک
تور لبنان