مقاصد گردشگری

هلند

راهنماي سفر به هلند
هلند كشوري است كوچك در شمال غربي اروپا با شانزده و نيم ميليون جمعيت كه بيشترشان سكولار هستند و تنها ۳۹ درصد آنها مذهبي هستند و از اين تعدا كمتراز ۲۰ درصد به طور مرتب به كليسا مي روند. پايتخت هلند شهر آمستردام است، اما به منظور تمركززدايي بسياري از وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها در شهر لاهه يا پيرامون آن مستقر شده‌اند. هلند بخش اصلي و اروپايي پادشاهي هلند بشمار مي‌رود كه جزايري را در آمريكاي مركزي نيز شامل مي‌شود.
آمستردام و روتردام از معروف‌ترين و خيره‌كننده‌ترين شهرهاي جهان براي برگزاري جشنواره هنر، موسيقي و البته فيلم هستند.
زبان مردم هلند
زبان رسمي مردم اين كشور هلندي است؛ اما در قسمت‌هايي از شمال منطقه فريس‌لند مردم به زبان محلي فريسيان صحبت مي‌كنند؛ ضمن آن كه زبان‌هاي انگليسي، آلماني و فرانسوي به طور گسترده‌اي در هلند استفاده مي‌شوند.
واحد پول
مانند تمام كشورهاي اروپايي، واحد پول هلند هميورواست كه هريورومعادل ۱۰۰ سنت است. پول‌هاي رايج اين كشور ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ يورويي هستند و انواع سكه‌هاي ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ سنتي هم در داد و ستدها رد و بدل مي‌شوند.
غذاها و نوشيدني ها
كشــور هلند بــر خــلا ف كشــورهايي همچــون فرانســه، ايتاليــا و اسپانيا غذاهــاي معروفــي زيــادي نــدارد. امــا ايــن بــدان معنــي نيســت كــه هلنــد ازسنت آشــپزي و طبــخ بــي بهــره اســت. هلنــدي هــا علاقــه عجبيــي بــه خــوردن ســيب زمينــي دارنــد. آن هــا از بشــقاب هــاي گوشت سنتي همــراه بــا ســيب زمينــي، ســبزيجات بخارپــز شــده و نوعي آبگوشــت استفاده مي كنند. از جملــه معــروف تريــن غذاهــاي زمستانه ســوپ نخــود فرنگــي بــه همــراه ســس مخصــوص ويــا ژامبون اســت كــه بــا نــان تــرد خــورده مــي شــود.
در شــب ســال نــو بــوي خــوش نوعــي كيــك (O liebollen) از هــر خانــه اي بــه مشــام مــي رسد. ايــن كيــك يــا كلوچــه در زبــان انگليسي بــه دونــات هلندي معــروف اســت. در ايــن كيــك خوشــمزه ازسيب، كشــمش، تخــم مــرغ، آرد و شــكر اســتفاده مــي شــود. مــردم هلند از جملــه توليــد كننــده هــا ومصــرف كننــده هــاي معــروف آبجوهــا از جملــه توليــدات معــروف آن هــا eineken H و Am stel مي باشــد. در هلند قهوه به همراه شيرطرفداران بسياري دارد. پنيرهــاي هلنــد نيــز داراي شــهرت جهانــي مــي باشــند. از جملــه انــواع معــروف پنيــر هلندي مــي تــوان بــه er Leerdamm و Gouda ،Edam ،Leyden اشــاره كــرد.
اطلاعات ضروري
اختلاف ساعت با تهران: ۲:۳۰-
زبان رسمي: هلندي زبان‌هاي رايج ديگر: انگليسي و آلماني
واحد پول رسمي: يورو
فرودگاه Amsterdam Airport Schiphol (AMS) :
سوغات هلند
به جز پنير كه سوغات عمده هلند است، مي‌توانيد ظروف ويژه آبي‌رنگ سنتي، ظروف نقره و كريستال را هم در اشكال مختلف تهيه كنيد. البته ظروف سنتي را از دلفت، نقره‌جات را از شونهاون، پنير را از گودا و كريستال را از شمرليردم تهيه كنيد، بهتر است؛ هرچند الماس‌هاي آمستردام هم شهره هستند.
طراحي و توسعه وبسايت توسط واحد فناوري آژانس رز آبي